Opšti uslovi poslovanja

 
„MENADŽER NEKRETNINE BGD“DOO
Maršala Birjuzova br.3-5, Beograd
PIB 110514205
MB 21358002
Redni broj u Registru posrednika 937

Datum: 25.07.2020. godine

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA
Privrednog društva „MENADŽER NEKRETNINE BGD“DOO Beograd,
Maršala Birjuzova br.3-5
MB 21358002, PIB 110514205, šifra delatnosti: 6831, Redni broj u Registru posrednika 937,
 I OPŠTE ODREDBE

Opštim uslovima poslovanja privrednog društva „MENADŽER NEKRETNINE BGD“DOO Beograd u skladu sa članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti uređuje se poslovni odnos između privredno društvo „MENADŽER NEKRETNINE BGD“DOO. Beograd, Maršala Birjuzova br.3-5, MB 21358002, PIB 110514205, šifra delatnosti: 6831, kao POSREDNIKA i NALOGODAVCA (fizičkog ili pravnog lica). zaključenjem Ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti i prihvatanjem ovih uslova kojim NALOGODAVAC potvrđuje da prihvata, odnosno potvrđuje da je upoznat i saglasan s odredbama ovih uslova poslovanja., zaključenjem Ugovora o posredovanju.

II OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI, PRAVA POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANjA, EKSKLUZIVNO POSREDOVANjE I OBAVEZE NALOGODAVCA

Obaveze posrednika

da zaključi Ugovor o posredovanju sa nalogodavcem u pisanoj formi;
da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla;
da da Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;
da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja i da upozori Nalogodavca naročito na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;
da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prevazilaze okvire uobičajene prezentacije, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove;
da na način i u vreme kako je dogovoreno vrši neposrednu prezentaciju nepokretnosti zainteresovanim licima (razgledanje nepokrenosti sa potecnijalnim kupcem ili zakupcem)
da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca, a na pisani zahtev, odnosno po pisanom nalogu Nalogodavca i da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti, ili o poslu za koji posreduje;
da obavesti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate;
da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja Ugovora;
da o svom trošku obezbedi stručnu pravnu pomoć (advokat) vezanu za izradu Predugovora, Ugovora i ostale potrebne dokumentacije,
da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);
da prisustvuje primopredaji nepokretnosti i sačinjavanju Zapisnika o primopredaji;
da vodi evidenciju o posredovanju i o potposredovanju;
preduzima radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma preduzimaju se pre, u toku i nakon vršenja transakcije ili uspostavljanja poslovnog odnosa. Radnje i mere iz stava 1. ovog člana obuhvataju:
poznavanje stranke i praćenje njenog poslovanja
dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi;
određivanje lica zaduženog za izvršavanje obaveza iz zakona i njegovog zamenika, kao i obezbeđivanje uslova za njihov rad;
redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih;
obezbeđivanje redovne unutrašnje kontrole izvršavanja obaveza iz zakona u skladu sa obimom i prirodom poslovanja posrednika;
izradu spiska pokazatelja (indikatora) za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;
vođenje evidencija, zaštitu i čuvanje podataka iz tih evidencija;
izvršavanje drugih radnji i mera na osnovu zakona.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugim licem (fizičkim ili pravnim) o pregovaranju za zaključenje pravnog posla, ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao o zaključenju pravnog posla, a posebno ako je:
neposredno odveo, ili uputio Nalogodavca, ili treće lice povezano sa Nalogodavcem na razgledanje predmetne nepokretnosti;
organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica (njegovog predstavnika – punomoćnika, srodnika i sl.) radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;
Nalogodavcu saopštio ime, broj telefona, telefaksa, ili e-adrese trećeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla, ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti

Prava posrednika prilikom posredovanja

Posrednik ima pravo da, uz saglasnost Nalogodavca (prodavac/zakupodavac) fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti čiji promet je ugovoren Ugovorom o posredovanju. Sačinjene fotografije, odnosno video zapise posrednik ne sme koristiti u druge svrhe, osim u svrhu prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnom kupcu/zakupcu, odnosno oglašavanje iste postavljanjem na svoj sajt ili putem oglasa na internetu.

Posrednik ima pravo da, u pisanoj odnosno elektronskoj formi, zaključi Ugovor o potposredovanju, kojim će, u celini ili delimično, preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju. Posrednik je dužan da kopiju Ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.

Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu, u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja.

Ekskluzivno posredovanje

Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće lično otuđiti nepokretnost koja je objekat Ugovora o posredovanju, niti će angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog prometa.

Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa predmetne nepokretnosti, za koji je posredovao drugi posrednik, ili lično, bez posredovanja bilo kog posrednika, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.

Posrednik je dužan da u Ugovoru o posredovanju posebno upozori Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.

Obaveze Nalogodavca

da obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja,
da Posredniku da na uvid originale isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti koja je predmet prometa, odnosno da upozori Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;
da obavestiti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi, očekivanim rokovima i dr;
da omogući Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme,
da potpiše Zapisnik o izvršenom razgledanju nepokrenosti;
da obavesti Posrednika pisanim putem o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od dana kada je nastala promena;
da isplati Posredniku ugovorenu posredničku naknadu, u slučaju realizacije ugovorenog prometa kao i slučajevima iz dela III ovih Opštih uslova, i ako je to posebno ugovoreno, da nadoknadi Posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;
da odmah obavesti Posrednika da je lice koje je preko Posrednika gledalo nepokretnost (ili sa njim povezano lice) pokazalo interesovanje da bez Posrednika zaključi Ugovor/Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, Zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica i rezultat rada Posrednika.


III OSTVARIVANjE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja Ugovora za koji je posredovao, osim ako Posrednik i Nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaključenja Predugovora za koji je posrednik posredovao.

Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora, za koji je posredovao, u skladu sa prethodnim stavom.

Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge Posrednika, utvrđeni su Cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.

Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnog nepokretnosti (Izvod iz Katastra i sl.) a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi Nalogodavac, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja, i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak, roditelj, kao i druga lica povezana sa licem sa kojom je posrednik doveo u vezu Nalogodavca, zaključi posredovani pravni posao. Povezanim licima će se, pored navedenih srodnika, smatrati i, roditelji bračnog druga, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasništvu (suvlasništvu) potencijalnog kupca, ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.

Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica Posrednikovog angažovanja u vreme važenja Ugovora o posredovanju, sa licem sa kojim ga je u kontakt i pregovore doveo Posrednik, dužan je da Posredniku plati ugovorenu posredničku naknadu u celini, osim ako ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

Ako pod uslovima iz prethodnog stava, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat posrednikovog angažovanja u vreme Ugovora o posredovanju, dužan je da plati Posredniku srazmerni deo posredničke naknade, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.
Posrednik, odnosno potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa Nalogodavcem, u svoje ime, kao ugovorna strana, zaključi Ugovor o prometu nepokretnosti koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa Nalogodavcem zaključi lice koje za Posrednika, odnosno za potposrednika obavlja poslove posredovanja.

Posrednik nije obavezan da vrati isplaćenu posredničku naknadu (u slučaju raskida Ugovora, Predugovora, odustajanja jedne od ugovornih strana i sl.), osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.IV ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.

Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa Zakonom, za štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja od strane Posrednika.

Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru (Predugovoru).

Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (osim u slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrije od kupca).

V PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA O POSREDOVANJU

Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se Ugovor zaključuje. Ako nije drugačije ugovoreno, smatraće se da je Ugovor zaključen na godinu dana.

Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva zaključenjem pravnog posla za koji je posredovano, protekom roka na koji je zaključen (ako u Ugovoru o posredovanju nije drugačije ugovoreno), ili otkazom Nalogodavca koji se daje u pisanoj ili elektronskoj formi.

Otkaz Ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen, može biti dat u svako doba (osim kod ekskluzivnog posredovanja, gde se rok smatra bitnim elementom Ugovora) i ima pravno dejstvo od momenta dostavljanja istog drugoj strani.

VI OPŠTE ODREDBE

Na odnose između Nalogodavca i Posrednika koji nisu regulisani Ugovorom o posredovanju, niti su uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, Zakona o obligacionim odnosima. i drugih propisa koji regulišu ovu oblast

Ovi Opšti uslovi poslovanja su sastavni deo Ugovora o posredovanju, istaknuti su na vidnom mestu u prostorijama Posrednika i objavljeni na sajtu Posrednika.